داخلی

بخش ICU
سرپرستاربخش: ;کبری شیرزاد کارشناس پرستاری

رئیس بخش: آقای دکترسید رشید میرفلاج شماره تلفن داخلی: داخلی 45

تعدادتخت فعال :  4تخت تعدادپرسنل: 8پرستار

شرح اقدامات

این بخش دارای 1 اتاق بزرگ با4 تخت می باشد و هر تخت به طور جداگانه مجهز به ساکشن و اکسیژن مرکزی می باشد. دوتخت از 4تخت موجود بخش مجهز به دستگاه ونتیلاتور میباشد. تجهیزات پزشکی ویژه این بخش عبارتنداز:2 دستگاه ونتیلاتور  ، 4دستگاه مانیتورینگ قلبی ،ادستگاه ساکشن پرتابل ،3عدد پمپ انفوزیون،ا عدد پمپ سرم ،1دستگاه الکتروشوک و1دستگاه الکتروکاردیوگرافی

بیماردربخش ICUبه دو طریق بستری می گردد

1-مراجعه مستقیم :

الف)مراجعه بیماربه درمانگاه داخلی،ویزیت توسط متخصص وتشکیل پرونده بستری
ب) مراجعه به مطب پزشک متخصص، تشکیل پرونده دربیمارستان وبستری دربخش
ج) ارجاع واعزام از بیمارستانهای مجاور

2- مراجعه غیرمستقیم:

الف) بیماربستری دربخش اورژانس یاسایربخشها پس ازانجام مشاوره داخلی  وبیهوشی به بخش ICU انتقال می یابد.
ب) بیمار بستری بخش جراحی پس از انجام عمل جراحی به بخشICU  منتقل می گردد.

پس ازبستری دربخش اقدامات درمانی وپاراکلینیکی انجام گرفته وآموزشهای لازم درصورت هوشیاری درحین پذیرش،بستری ازطریق چهره به چهره ،کتابچه وپمفلت آموزشی داده می شودودرصورت عدم هوشیاری بیمار به همراهان بیمار آموزشهای لازم داده می شود بیمار پس از بهبود نسبی به بخشهای داخلی وجراحی منتقل می گردد. و درصورت نیاز به ادامه درمان ،پس ازهماهنگی بامعرفینامه یااعزام بیماربه مرکز مجهزترانتقال می یابد .

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400