بخش ccu                                         
                             
 
 
                   سرپرستاربخش: عفت توکلی کارشناس پرستاری                             
 
 

رئیس بخش:دکترعلی کوچکی متخصص قلب    شماره تلفن داخلی: داخلی 251

تعدادتخت فعال:  4تخت                                تعدادپرسنل: 10پرستار

شرح اقدامات بخش

 این بخش دارای 1 اتاق با4تخت که ازهم جداسازی شده اند می با شد. تجهیزات پزشکی ویژه این بخش عبارتنداز:4دستگاه مانیتورقلبی  که به دستگاه سانترال درایستگاه پرستاری  متصل می باشند بیماران قلبی  دراین بخش بستری ودرمان  می گردند وازآنجایی که تنها بخش CCU فعال درمنطقه میباشدکا بیماران قلبی منطقه راپوشش داده وپذیرای بیماران بیمارستانهای همجوار ازجمله 31خردادمنجیل وسلامت رستم آباد نیز می باشد.

بیماردربخشCCUبه دو طریق بستری می گردد 

1-مراجعه مستقیم :
الف)مراجعه بیماربه درمانگاه قلب، ویزیت توسط متخصص و تشکیل پرونده                                        
ب) مراجعه به مطب پزشک متخصص  ، تشکیل پرونده در بیمارستان وبستری دربخش
2- مراجعه غیرمستقیم: بیماربستری دربخش اورژانس یاسایربخشها پس ازانجام مشاوره قلب به بخشCCU انتقال می یابد
کلیه بیماران بعد از ورود و بستری استراحت مطلق بوده مانیتورینگ فلبی می شوند  و آزمایشات روتین قلبی برحسب تشخیص برایشان انجام می شود
 
نوارقلب طبق دستور دربدو ورود و سپس درفواصل تعیین شده بصورت سریال برای تمامی بیماران انجام شده  وکلیه آریتمی های قلبی ومواردغیر طبیعی به پزشک اطلاع داده می شود وافدامات لازم صورت  می گیرد.

همچنین به کلیه بیماران بستری دراین بخش با توحه به نیازهایی که دارندآموزش درسه مرحله بدو ورود،حین بستری وهنگام ترخیص داده می شود این آموزشها شامل: مقررات بخش ،مقررات مربوط به بهداشت،ملاقات،اتصالات،بیماری،رژیم غذایی ودرمانی،  فعالیت واستراحت می باشد.
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400