رعایت حقوق گیرندگان خدمت:

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ واحترام به کرامت انسان هامی باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . براساس  قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه   نظام جمهوری اسلامی بوده،دولت موظف است خدمات بهداشتی درمانی رابرای یکایک افراد کشور تامین کند براین اساس ارائه خدمات سلامت بایدعادلانه ومبتنی براحترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرداین منشور باتوجه به ارزشهای والای انسانی ومبتنی برفرهنگ اسلامی و ایرانی وبرپایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت وبا هدف حفظ ،ارتقاوتحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان وگیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

1- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیماراست.
2- اطلاعات بایدبه بحومطلوب وبه میزان کافی دراختیاربیمارقرارگیرد.
3- حق انتخاب وتصمیم گیری آزادانه بیمار دردریافت خدمات سلامت بایدمحترم شمرده شود.
4- ارائه خدمات سلامت بایدمنتنی براحترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت)ورعایت اصل رازداری باشد.
5- دسترسی به نظام کارآمدرسیدگی
به شکایات حق بیماراست. 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400