عنوان بخش :بخش زنان زایمان                                                  
                              
 
سرپرستاربخش: مریم ربانی کارشناس مامایی           
 
     

رئیس بخش:دکترطاهره میربلوک متخصص زنان زایمان     شماره تلفن داخلی: داخلی  243

تعدادتخت فعال: 12تخت                                                   تعدادپرسنل: 12ماما

شرح اقدامات بخش ونوع بیماران بستری

 بخش زایمان دارای یک اتاق زایمان طبیعی با2تخت،یک اتاق Post Partum با2 تخت،یک اتاقLaber با2تخت ، یک اتاق معاینه بایک تخت می باشد.
بخش زنان نیزکه روبروی بخش زایمان قرار دارد، دارای یک اتاق دوتخته ودواتاق سه تخته ویک اتاق ایزوله بایک تخت مجموعاً 9تخت در روبروی بخش زایمان قرار دارد که بیماران بعد ازعمل در این بخش بستری می شوند واین دوبخش تحت پوشش پرسنل مامایی می باشد 

نحوه پذیرش بیماردربخش زنان به دوصورت است:

1- بیمارپس ازمراجعه به بخش زایمان توسط پرسنل مامایی ویزیت ودرصورت نیازبه بستری شدن باهماهنگی متخصص زنان بستری می شود.

2- بیمارمستقیماًیادرمطب یادردرمانگاه زنان توسط پزشک متخصص ویزیت ودربخش بستری می گردد.

این بخش مجهز به دستگاههای سونوگرافی ،فتال مانیتورینگ ، سونوکیت می باشد

زایمان طبیعی،سزارین ،سرکلاژ،D&C وتمامی مادران بارداری که نیازبه هرگونه مراقبت درمانی دارند دراین بخش بستری می شوند.

کلیه اقدامات ده گانه بیمارستانهای دوستدارمادروکودک دراین بخش لحاظ می گردد.

دربخش زایمان آموزشهای لازم درزمینه ترویج زایمان طبیعی ،تغذیه باشیرمادر،هم آغوشی مادرونوزادبعداززایمان طبیعی،آموزشهای بدوورود،حین بستری وزمان ترخیص به کلیه بیماران داده می شود.

کلاسهای آموزشی زایمان فیزیولوژیک برای مادران بارداردراین بیمارستان برقرارمی باشد

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400