نام نام خانوادگی : آقای دکتر حسین صادقی مهارلوئی

سمت : سرپرست ریاست بیمارستان

تاریخ تصدی: 1400/4/10

 

 

 

نام نام خانوادگی: آقای اسماعیل سرمعلی زاده

سمت: سرپرست مدیریت بیمارستان

تاریخ تصدی : 1400/5/23

 

 

 

نام نام خانوادگی: خانم خدیجه کیانی فرد

سمت: سرپرست خدمات پرستاری

تاریخ تصدی : 1400/4/1

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400