*رسالت بیمارستان:      
ارائه مطلوبترین خدمات درمانی و بهداشتی ایمن در سطح شهرستان رودبار و منطقه با تکیه بر دانش و فناوری روز،بهره گیری از کادر مجرب و متخصص و دارا بودن بخشهای ویژه در جهت جلب رضایتمندی و ایجاد اعتماد مردم از اهداف این بیمارستان می باشد.

 

*چشم اندازبیمارستان :
 
مابرآنیم با تلاش گروهی و وجدان کاری کارکنان این مرکز تاسال 1400 بعنوان تخصصی ترین، مطلوبترین و ایمن ترین ارائه دهنده خدمات درمانی و بهداشتی ،در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در سطح شهرستان رودبار و منطقه شناخته شویم.

*بیانیه ارزشها:
اجرای صحیح طرح تحول نظام سلامت

ارائه خدمات سلامت بر اساس شأن و منزلت انسانی

مشتری محوری و رعایت حقوق بیماران

رعایت اصول بهداشتی بیماران و سلامت شغلی کارکنان

مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و صداقت در کار

حفظ اسرار و محرمانه بودن اطلاعات

    نظم و انظباط کاری همراه با دقت و سرعت در کار

*استراتژیها:

اجرای برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری

اجرای برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ

اجرای برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج ،خاص ونیازمند

اجرای برنامه ارتقای کیفیت ویزیت

اجرای برنامه مقیمی پزشکان

اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی

اجرای برنامه ماندگاری

 توسعه نظارت برکلیه واحدهای مرکزدر زمینه استقرار استانداردهای اعتبار بخشی

 تشکیل کمیته های بیمارستانی بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی

آماده سازی بیمارستان برای کاهش اثر بلایا ومقابله با خطر قبل،حین وبعد از حادثه

 بهبود کیفیت تجهیزات مصرفی وغیر مصرفی

  تکمیل تجهیزات تخصصی مورد نیاز در بخشها وآزمایشگاه
 
استاندارد سازی فضاهای مرکز شامل: آزمایشگاه،همو دیالیز ،پاویون پرستاری وCSR
 
 
راه اندازی بخش ICU

 ارتقای نظام رضایت سنجی وبررسی شکایات

پرداخت به موقع مطالبات پرسنلی

پیگیری وساماندهی نظام تشویق وتنبیه

استقرار نیروهای مجرب به طور عادلانه در کلیه بخشها

پیگیری جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

ارتقای سیستم HIS

 ارتقای وب سایت بیمارستان

 
درطول سه سال آینده ازبرنامه های این بیمارستان می باشد

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400