بخش همودیالیز                                 

 
           سرپرست بخش : معصومه غریبی کارشناس ارشدپرستاری                  
    


رئیس بخش: خانم دکتر مرجان بردبار                                                                                                                                    
 شماره تلفن داخلی: داخلی 25                       شماره تلفن مستقبم:34625430


 تعدادتخت فعال: 7تخت و7دستگاه دیالیزفعال                          تعدادپرسنل: 7پرستارشرح اقداماتبخش دیالیزدرسال 1375تاسیس شده ومساحت کل بخش 228مترمربع درطبقه همکف بیمارستان مستقربوده دارای 1سالن به مساحت 40مترمربع برای دیالیزو1اتاق انتظارمی باشد
 
تعدادبیماران دیالیزی این مرکز درحال حاضر 36 بیماربه تفکیک 24بیمارمردو12بیمارزن است  این بخش فاقداتاق ایزوله جهت همودیالیز بیماران آنتی ژن مثبت می باشد. 

دراین مرکز صرفاًهمودیالیز (دیالیزخونی ) انجام می گیرد

این مرکز مجهز به یک دستگاه ROجهت تصفیه آب می باشد

درصداشغال تخت دربخش غالباً 100% بوده ودرتمام ایام سال پذیرای بیماران مهمان می باشد.

نوع ماشینهای همودیالیزاین مرکز:FRESINIUS4008B6دستگاه فعال و1دستگاه رزرو و4دستگاه غیرفعال و1دستگاه NIPROفعال( که تنها نمونه موجوددرسطح استان است)

صندلیهای دیالیزازنوع COMFORT2 ازشرکت آریاپرتودرمان است

پذیرش بیماران بعدازویزیت نفرولوگ ویابستری دربخش نفرولوژی ازطریق دستور بستری انجام می گیرد و همراه داشتن جواب آزمایشات آنتی ژن الزامی است

به بیماران آموزش لازم درزمینه تغذیه، مراقبت ازشالدون ،فیستول و.....،داروها تاریخ و ساعت مراجعات ، شناسایی علائم خطر و رعایت بهداشت فردی داده می شود

غربالگری بیماران وپرسنل بخش ازنظرآنتی ژن هر 6 ماه یکباربصورت رایگان انجام می گیرد.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400