آدرس بیمارستان :

     رودبار  - ولی آباد 

کدپستی:

4461913191

پست الکترونیک :

 valiasr@gums.ac.ir

 تلفن های تماس :


31623211
31623311

فکس :  


31623411
31625067
31625431
   

کداستان :


 013

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400