*قابل توجه مصدومین حوادث ترافیکی (ماده 92)

کلیه بیمارستانهای عمومی ، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به پذیرش درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام نمایند.  کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین مشمول این دستورالعمل حق دریافت هیچ گونه وجهی ندارند .  

کلیه هزینه های مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه های دولتی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد شد . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه هزینه های درمان مصدومین اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو ، ملزومات مصرفی ، پروتزها و خدمات پاراکلینیک از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری مندرج در کتاب کالیفرنیا را تأمین نماید . بدیهی است هزینه های ثانویه از قبیل خارج کردن پیچ و پلاک و یا درمان عوارض دیررس و موارد مشابه پس از پایان روزهای پیگیری فوق الذکر مشمول این دستورالعمل نمیباشد . مصدومین مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذیصلاح اخذوبه مرکزدرمانی مربوطه ارائه نمایندکه حداقل شامل یکی ازموارد زیر می باشد:  

کروکی محل تصادف

گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی

گزارش اورژانس 115 

 

در کل کشور چنانچه مصدومین تصادفی فاقد هرگونه پوشش بیمه ای باشد و به بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی مراجعه نماید ، بیمه شده سازمان بیمه خدمات درمانی محسوب و روند رسیدگی به استناد بیمار به عهده آن سازمان می باشد

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400