بخش اتاق عمل                                     
        سرپرستاربخش: کبری رحمانی کارشناس اتاق عمل                                              


   

رئیس بخش:دکترهادی توزنده جانی متخصص جراحی عمومی   شماره داخلی: داخلی 33

تعدادپرسنل: 5کارشناس اتاق عمل ،3کاردان اتاق عمل،4کارشناس بیهوشی،1کاردان بیهوشی،ا بهیار،1کمک بهیار
تعداداتاق فعال:  2 اتاق عمل فعال

شرح اقدامات بخش

این بخش دارای 2 اتاق عمل مجزابادودستگاه بیهوشی و2تخت عمل ودوچراغ سیالتیک و یک انباروسایل استریل،یک اتاق پکینگ، یک اتاق ریکاوری باچهار تخت ریکاوری ودسه دستگاه مانیتورینگ می باشد

دراین واحداعمال جراحی عمومی ،زنان واورولوژی انجام می گیرد واعمال گچ گیری وسرپایی نیزدراین بخش صورت میگیرد.و5پزشک متخصص وبیهوشی تمامی ایام فعال اتاق عمل را پوشش می دهند.

این بخش مجهزبه دو جایگاه اسکراب باسه شیرجهت اسکراب مجزازنان ومردان می باشد.دیگرتجهیزات این ین بخش شامل:

مانیتورینگ،پالس اکسی متر،الکتروشوک،کوترهرکدام 2دستگاه،رادیولوژی پرتابل ، میکروسکوپ چشمی ، فیکووهدلایت چشمی ، دستگاه سنگ شکن بامتعلقات ، بویلرو فورخشک ، رایانه هرکدام یک دستگاه

پس از انجام پکینگ، پگها وستها به قسمت CSRکه درخارج اتاق عمل قراردارد فرستاده می شودیک دستگاه اتوکلاوجدیدباتولیدبخار134درجه به مدت هفت دقیقه عمل استریلیزاسیون پگ هاراانجام می دهدوکل زمان  یک سیکل استریل کردن 45 دقیقه طول می کشد. کلیه ستها وپگ ها درهرسیکل استریل کردن بطورمجزادارای اندیکاتور استریل می باشند.واین عمل دردفترمجزا ثبت می گردد.لیست کلیه اعمال جراحی روزانه دررایانه ثبت می گردد.

هر15 روز یک بار اتاق عمل کاملاًشستشووضدعفونی می گردد.وهردوماه یکبار کشت ازکلیه مناطق ودستگاهها انجام می گیرد.

آخرین بروز رسانی : 05 آبان 1400