برای مشاهده عملکردبیمارستان درسال 1391 اینجاکلیک کنید
   


ب
رای مشاهده عملکرد بیمارستان در سال 1392 اینجا کلیک کنید
 
 
برای مشاهده عملکرد بیمارستان درسال 1393  اینجا کلیک کنید.
 
 
 برای مشاهده  عملکرد بیمارستان در سال 1394 اینجا کلیک کنید.
 
 
برای مشاهده عملکرد بیمارستان در سال 1395 اینجا را کلیک کنید.
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400