بخش اورژانس
 
 
 
سرپرست بخش:ام البنین قلندری کارشناس پرستاری
 

رئیس بخش:آقای دکترمحمد علی خصوصی متخصص طب اورژانس                                                                          

                       شماره تلفن داخلی: داخلی 211                      

تعدادتخت فعال:6 تخت        تعدادپرسنل: 11پرستار،یک تکنسین فوریتها

شرح اقدامات بخش ونوع بیماران بستری

این بخش شامل یک اتاق بستری با6تخت بستری مجهز به اکسیژن وساکشن مرکزی ودارای  دودستگاه مانیتورینگ ثابت ،اتاق نوارفلب،اتاق تزریقات و پانسمان اتاق CPRبایک تخت ویک دستگاه مانیتورینگ ثابت،اتاق ویزیت پزشک واتاق عمل سرپایی می باشد

سیستم تریاژ باتوجه به امکانات این بیمارستان دراین بخش رعایت می گردد.باتوجه به اینکه بیمارستان درمسیرجاده اصلی قزوین رشت واقع شده وبیماران حادثه دیده ،به این مرکز ارجاع می شوندوبه علت عدم وجودمتخصص جراحی اعصاب وقلب اکثربیماران اعزامی این بیمارستان رابیماران تصادفی وقلبی تشکیل می دهند 

دراین بخش خدمات سرپایی شامل:تزریقات ، پانسمان، سونداژ،بخیه،سرم تراپی انجام می گیرد.

تزریقات فقط با همراه داشتن نسخه پزشک انجام می شود .

نحوه پذیرش بیماربستری بصورت مراجعه مسقیم بیماربه پزشک اورژانس وتشکیل پروتده بستری می باشد

پس ازبستری دربخش اقدامات درمانی وپاراکلینیکی انجام گرفته درصورت نیاز مشاوره باپزشک متخصص مربوطه انجام می گیردوبیمارپس ازویزیت متخصص به بخش مربوطه انتقال می یابد درصورت نیاز به ادامه درمان ،پس ازهماهنگی بامعرفینامه یا اعزام ،بیماربه مرکز مجهزتر انتقال می یابد درصورت بهبودی نسبی بیمارترخیص می گردد

 وآموزشهای لازم درحین پذیرش،بستری وترخیص وادامه درمان درمنزل ورژیم غذایی ومراجعات بعدی ازطریق چهره به چهره ،کتابچه وپمفلت آموزشی داده می شود

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400