مدارک لازم جهت پذیرش

1- دستور بستری ، که می تواند توسط پزشک درمانگاه یا پزشک متخصص از مطب باشد(دستور بستری از مطب باید توسط پزشکی که شاغل در مرکز می باشد نوشته شود) این دستوربرای بیمارانی که دفترچه بیمه دارنددردفترچه ودرغیراین صورت دربرگه نسخه آزاد نوشته شود

2-اصل دفترچه بیمه بهمراه فتوکپی صفحه اول(در صورت داشتن در غیر اینصورت پرکردن فرم مربوطه ومعرفی به بیمه ایرانیان)

3- بیمارانی که جهت انجام اعمال جراحی الکتیوپذیرش می شوندحتماًبایدبایکی ازبستگان درجه اول مراجعه نمایند.

روال پذیرش در بیمارستان ولی عصر(عج)

بیماران بر حسب نوع مراجعه به مرکز به  سه دسته تقسیم می شوند:

1- بیماران اورژانس

2-بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه

3- بیماران انتقالی

روال مراجعه این افراد به شرح زیر است:

1-بیماران اورژانس

بیماران پس از مراجعه به اورژانس بیمارستان بر حسب نیاز بیماروتشخیص پزشک کشیک ، بستری می شوندواطلاعاتشان در سیستمHISثبت می گردد.

2- بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه

این بیماران ابتدابایدبه بخش مربوطه مراجعه نمایندوپس ازتائیدبخش به پذیرش مراجعه کرده وتشکیل پرونده دهندواطلاعاتشان در سیستمHISثبت می گردد.

3- بیماران انتقالی

این بیماران دربخش اورژانس یاسایربخشها بستری می باشندوپس ازویزیت ومشاوره پزشک متخصص به بخش دیگری منتقل می گردند که دراین صورت باید پس از مراجعه به پذیرش پرونده بخش مربوطه راتشکیل دهند.واطلاعاتشان در سیستمHISثبت می گردد.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400