برنامه های آموزشی

 

برنامه های آموزشی این بیمارستان بر اساس نیازهای پرسنل و مددجویان به شرح زیر صورت می گیرد :

 

1. برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی از سوی کمیته آموزش بیمارستان

2. برگزاری کنفرانسهای داخل بخشی

3. آموزش پرسنل جدیدالورود

4. نوشتن مطالب روی بورد آموزشی بخشها

5. تهیه کتابچه آشنایی با مقررات بیمارستان، اصول گزارش نویسی، ایمنی و مراقبت و ... برای پرسنل

6. ارزیابی از کارگاه ها وکنفرانس ها از طریق آزمون هر شش ماه یکبار

7. خریداری کتب جدید برای کتابخانه کلیه بخشها

8. اطلاع از تازه های علوم پزشکی و مقالات جدید از طریق دسترسی به اینترنت

9. تهیه و نصب تابلوهای آموزشی دربخشها

10. شرکت پرسنل درسمینارهای استانی وخارج استانی

11. تهیه پمفلت و کتابچه آموزشی برای مددجویان

12. آموزش به مددجو درطی پنج مرحله  نیاز سنجی، بدو ورود، بستری، حین ترخیص و ارزیابی

13. ارزیابی اثر بخشی آموزش به مددجو

14. تهیه فرآیندهای درمانی

15. برگزاری آزمون توجیهی برای پرسنل جدیدالورود

16. تهیه چک لیست مهارتهای اخلاقی، ارتباطی، مهارتهای بالینی و ارزیابی عملکردی عمومی و تخصصی

 
آخرین بروز رسانی : 15 آبان 1400