نام درمانگاه
 درمانگاه قلب
پزشک مسئول

روزهای ویزیت 
خانم دکتر حیدر نژاد
دوشنبه
آقای دکترعلی کوچکی

یکشنبه،چهار شنبه         

 
 
نام درمانگاه
 درمانگاه قلب
پزشک مسئول

روزهای ویزیت 
خانم دکتر حیدر نژاد
دوشنبه
آقای دکترعلی کوچکی

یکشنبه،چهارشنبه 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400