تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی دربخشهای دولتی 

 

نوع خدمت

قیمت تعرفه (ریال)

ویزیت عمومی
 

106000

ویزیت متخصص
 

132000

تخت روزبیمارستان درجه دو

1066000
 

تحت ccuدرجه دو
 
2247000
 
هتلینگ
 
63960
 

ویزیت بستری روزاول

 
508200

ویزیت بعدازروزبستری

415800
 

ویزیت روزترخیص

277200
 

انجام مشاوره
 
508200
 
مشاوره پزشک مدعو
 
646800
 
ویزیت نوزاد
 
646800
 

دیالیزحاد هرجلسه
 

2037000
 

دیالیز مزمن هرجلسه
 
1386000
 

تزریق استرپتو کیناز
 

1108800
 

تزریق خون  در بزرگسالان
 

184800
 

تزریق خون در اطفال
 
369600
 

وصل سرم
 

73920
 

نوارقلب 
 

92400
 

NSTنوارقلب نوزاد     
 

203280
 

اسپیرومتری
 

462000
 
اکو کاردیو گرافی غیرمادرزادی
 
877800
 

احیاءقلبی ریوی

924000
 

سونداژمثانه

92400
 

پانسمان کوچک
 

92400
 

پانسمان بزرگ

92400
 

گذاشتن رکتال تیوپ
 

184800
 

ویزیت مامایی
 

92400
 

لوله گذاری معده وآسپیراسیون جهت شستشو
 

462000
 

لوله گذاری داخل تراشه بطور اورژانسی
 

554400
 

کرایه آمبولانس

325000
 

تامپون بینی قدامی
 

369600

پونکسیون فضای جنب برای آسپیراسیون
 

6468000

تزریق عضلانی ، وریدی، زیرجلدی
 

18600
 

تزریق داروی داخل شریانی
 

92400
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400